Wstęp

Rok 76
Helena Polak, Halina Adamczyk, Małgorzata Habuda:

Niniejszy tom Bibliografii górskiej jest piątym z kolei ukazującym się jako osobne wydawnictwo. Obejmuje - w zakresie publikacji pomieszczonych w periodykach - pozycje odnotowane przez „Bibliografię Zawartości Czasopism” za okres od 1 I 2001 do 31 XII 2001 r., od 1 I 2002 do 31 XII 2002 r., oraz następujące czasopisma: „Almanach Muszyny” [R. 5]: 1995 – [R. 7]: 1997; „Almanach Nowotarski” Nr 1: 1996 – Nr 2: 1997; „Góry” [R. 5]: 1995 – [R. 6]: 1996; „Orawa” R. 8: 1996 nr 34, R. 9: 1997 nr 35, R. 10: 1998 nr 36 ; „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego T. 4: 1995, T. 5: 1997 ; „Prace Pienińskie” T. 9: 1997, T. 10: 1998; „Rocznik Bocheński” T. 1: 1993 – 4: 1996 ; „Rocznik Jeleniogórski” R. 31: 1999 ; „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 ; „Rocznik Sądecki” T. 24: 1996 – T. 25: 1997 ; „Taternik” R. 68: 1994 – R. 72: 1998.
W zakresie druków zwartych bibliografia odnotowuje pozycje wykazane przez „Przewodnik Bibliograficzny” od 1 I 2001 do 31XII 2001 r. i od 1 I 2002 do 31 XII 2002 r.

Wyszukiwarka


  

Układ bibliografii

FILOZOFIA - PSYCHOLOGIA - RELIGIOZNASTWO
     Etyka
     Psychologia
     Personalia
HISTORIA
     Zagadnienia ogólne
     Archeologia
     Heraldyka
     Sfragistyka
     Genealogia
     Epigrafika
     Historia gospodarcza
     Historia polityczno-społeczna
     Źródła historyczne (dokumenty, pamiątki, wspomnienia itp.)
     Personalia
ETNOGRAFIA
     Etnografia ogólna
     Historia etnografii
     Kultura materialna
          Rzemiosło
          Budownictwo
     Kultura duchowa
          Wierzenia i przesądy
     Folklor
          Muzyka, instrumenty, śpiew
     Folklor słowny
          Legendy, podania, gawędy, gwary, opowieści
          Baśnie
     Kultura społeczna
          Obrzędy rodzinne
          Obrzędy doroczne
NAUKI SPOŁECZNE I EKONOMICZNE
     Socjologia
     Ekonomia
     Zagadnienia społeczne i komunalne
STATYSTYKA, DEMOGRAFIA
PRAWO
     Prawo administracyjno-gospodarcze
     Państwo i prawo
     Administracja
NAUKI PRZYRODNICZE
     Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)
          Geologia
          Minerologia
          Geofizyka
          Geochemia
          Geodezja - Kartografia
          Hydrogeologia
          Hydrologia
          Klimatologia - Meteorologia
          Geomorfologia
          Geografia (ogólnie)
          Geografia gospodarcza
          Krajoznawstwo (jako wiedza o kraju i regionie)
          Przewodniki, informatory turystyczne i krajoznawcze
          Mapy, plany, panoramy
          Gospodarka wodna
          Speleologia
     Historia nauki o Ziemi (przyrodniczo-biologiczna)
          Opracowania ogólne
          Organizacja ochrony przyrody
          Ochrona przyrody ożywionej
          Ochrona przyrody nieożywionej
          Parki narodowe i rezerwaty
     Nauki biologiczne
          Paleontologia
          Botanika
          Zoologia - Zoogeografia
          Personalia
TECHNIKA - PRZEMYSŁ - RZEMIOSŁO
     Historia techniki
     Budownictwo
     Energetyka
     Górnictwo
     Technika sanitarna
     Rzemiosło
TRANSPORT - ŁĄCZNOŚĆ
     Budownictwo wodne
     Transport i łączność
     Drogownictwo, mosty
     Zagadnienia ogólne
HANDEL
GOSPODARSTWO WIEJSKIE
     Ogrodnictwo - sadownictwo
     Leśnictwo
     Hodowla zwierząt
     Łowiectwo
     Rolnictwo
     Melioracja, łąkarstwo
     Gleboznawstwo i nawożenie
     Agrotechnika, ochrona roślin
     Zagadnienia ogólne i ustrojowe rolnictwa
     Personalia
NAUKI LEKARSKIE
     Historia medycyny
     Medycyna górska
     Balneologia - Uzdrowiska
     Inne - zagadnienia ogólne
     Personalia
KULTURA - NAUKA - OŚWIATA
     Bibliografie
     Zagadnienia ogólne
     Pedagogika - Andragogika
     Oświata - szkolnictwo
     Archiwa - Biblioteki - Muzea
     Sport - Turystyka
     Regionalizm
     Personalia
TURYSTYKA
     Opracowania ogólne
     Historia turystyki
          Historia turystyki górskiej
          Historia taternictwa i alpinizmu powierzchniowego
          Historia taternictwa i alpinizm podziemnego
          Historia narciarstwa
          Historia przewodnictwa górskiego
     Organizacja turystyki, taternictwa, alpinizmu i narciarstwa
     Turystyka górska rowerowa
     Taternictwo i alpinizm podziemny
     Taternictwo i alpinizm powierzchniowy
     Turystyka górska
     Turystyka narciarska i narciarstwo sportowe
     Przewodnictwo górskie
     Ratownictwo górskie, wypadki
     Zagospodarowania turystyczne
     Sprzęt górski
     Sprawozdanie organizacji turystycznych i alpinistycznych
     Inne
     Personalia
JĘZYKOZNAWSTWO
     Zagadnienia ogólne
     Onomastyka
     Toponomastyka
     Dialektologia
     Słowniki
NAUKA O LITERATURZE
     Historia i krytyka literatury pięknej
     Personalia
LITERATURA PIĘKNA
     Proza
     Poezja
SZTUKA - ARCHITEKTURA - URBANISTYKA
     Bibliografie
     Zagadnienia ogólne - Historia sztuki - Konserwacja zabytków
     Architektura - Urbanistyka - Ruralistyka
     Sztuki plastyczne (malarstwo, rzeźba, grafika, ikonografia)
     Sztuka stosowana (zdobnictwo)
     Muzyka, śpiew
     Teatr
     Artystyczne zespoły amatorskie
     Film - kino
     Fotografia - fotografika - wystawy
     Personalia
ALBUMY - FOTOGRAFIE - RYCINY - KATALOGI
KSIĘGOZNAWSTWO
     Bibliografie
     Zagadnienia wydawnicze
     Monografie krajoznawcze
     Filokartystyka. Filatelistyka
     Czasopiśmiennictwo
     Bibliotekarstwo
     Bibliofilstwo
     Księgarstwo - Drukarstwo
DZIEŁA TREŚCI OGÓLNEJ - ENCYKLOPEDIE - INFORMATORY ENCYKLOPEDYCZNE


Powrót